گچ کاری

بازگشت

خدمات قابل ارائه در سرویس گچ کاری و گچ بری:

تمام خدمات گچ کاری ساختمان کلی و جزئی،گچ کاری سقف، اپن،دیوار،سفیدکاری و نازک کاری دیوار وسقف،نصب گچ بری و ابزار زنی گچ کاری با ابزار، دستگاه و گچ پاش،تعمیر گچ دیوار و سقف نم کشیده و طبله کرده


کارشناسی و بازدید رایگان


لیست قیمت گچ کاری:

  • گچ‌کاری نازک‌کاری مترمربع …..….۳ ± ۹ هزارتومان

  •  اجرای سفید کاری مترمربع ………۲±۷هزارتومان

  • اجرای ابزارزنی ساده مترطول….…۵±۱۲هزارتومان

  • اجرای ایزار گلویی متر طول ………۵±۱۵هزارتومان

  • گچکاری وگچبری کمتراز ۱۰متر۵۰±۱۰۰هزارتومان

 

ثبت درخواست

جهت ثبت درخواست و اعزام نیروی متخصص به محل شما
سفارش خود را از طریق فرم ذیل ثبت نموده
و منتظر تماس اپراتور باشید.